Stiamo caricando

3pm > Hektor Çiftja | Nocioni i të Bukurës Artistike në Mjetet e Komunikimit Masiv

3pm > Hektor Çiftja | Nocioni i të Bukurës Artistike në Mjetet e Komunikimit Masiv

KONCEPTI I TË BUKURËS NË ART NË EPOKËN E KOMUNIKIMIT MASIV DHE TË RRJETEVE SOCIALE
Hektor Çiftja
in dialogue with Ardiana Kasa

19 June – 3 pm CET
Albanian language
in collaboration with Tjeter Vizion NGO

Prezantimi “ koncepti i të bukurës në art në epokën e komunikimit masiv dhe të rrjeteve sociale”-titulli i së cilës u frymëzua nga një prej librave klasikë të autorit Umberto Eco- do të fokusohet në funksionin integrues të cilin kanë patur dhe vazhdojnë të kenë mjetet e komunikimit masiv, gjë për të cilën kanë rënë dakort shumica e studiuesve. Megjithatë, siç do ta shohim në disa shembuj “klasikë”, mjetet e komunikimit masiv bëhen vetë një mjet, instrument nëkrijimin e një nocioni të ri të “Bukurisë artistike”: ata kanë krijuar një audiencë për këtë dhe/ ose i janë përgjigjur kësaj audience. Ne prezantimin tonë, do të donim të praqesim për diskutim një tezë sipas të cilës këto forma të shprehjes artistike janë një nga mënyrat për të kontribuuar në krijimin e shoqërive gjithëpërfshirëse. Duke qenë se prezantimi nuk është saktësisht një material studimor, por më tepër një bashkëbisedim që synon të provokojë diskutim, dhe që ne besojmë se përshtatet me kurrikulën e Shkollës Verore

The title of the talk The notion of Artistic Beauty in the Era of Mass Communication and Social Networking is inspired by an Umberto Eco’s classic book. It is about the function of mass communications in generating social integration, intended as a tool for a new notion of artistic beauty capable of creating an own audience for it. The presentation tries to analyze as these artistic expressions can contribute to generate inclusive societies.

Il talk dal titolo Il concetto di bellezza artistica nell’era della comunicazione di massa e dei social network si ispira a uno dei classici libri di Umberto Eco. Il dialogo è incentrato sulla funzione dell’integrazione sociale esercitata dai mezzi di comunicazione, intesi come strumenti per fare spazio ad una estetica sintonizzata con la bellezza, creando un suo proprio pubblico. A partire da queste premesse, si vuole riflettere su come la ricerca artistica possa contribuire a generare società inclusive.

 


Hektor Çiftja
University A. Xhuvani, Elbasan (Albania)

Hektor Çiftja është pedagog në universitetin “A. Xuuvani” në Elbasan. Fushat e tij të interesit akademik kanë qenë dhe janë komunikimi masiv, teksti kulturor, fenomenet albanologjike dhe studimet kulturore në përgjithësi. Në këto fusha ai ka mbajtur ligjërata në universitetin ku punon, në shumë konferenca shkencore, në artikuj të shtypit tëpërditshëm dhe atij të specializuar, si edhe në programet televivizive nëtë cilat ka marrë pjesë. Hektor Çiftja është gjithashtu një aktivist social dhe komunitar i cili beson se shoqëritë gjithëpërfshirëse janë një ideal që duhet vënë në zbatim. Kjo është edhe motoja që ai ndjek në pozicionin e Kryetarit të Këshillit të Bashkisë të cilin e mban prej disa kohësh.

Hector Çiftja is a lecturer at the University A. Xhuvani in Elbasan, Albania. His areas of academic interest are mass communication, cultural text, albanological phenomena and cultural studies in general. Beside university teaching, in these fields Hector Çiftja has lectured in many scientific symposiums, participated in television programs and published articles on daily and specialized press. Hector Çiftja is also a social and community activist who believes that inclusive societies are an ideal to be implemented. This is also the motto that he pursues in the position of City council chairman of the Municipality, which he has been holding for some time.

Hector Çiftja è un attivista e docente presso l’Università A. Xhuvani di Elbasan, Albania. Le sue aree di interesse sono i processi di comunicazione di massa, fenomeni albanologici e studi culturali. Su questi argomenti ha tenuto conferenze, è intervenuto in programmi televisivi e pubblicato articoli in diverse pubblicazioni nazionali e internazionali. È inoltre il Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Elbasan, ruolo che ricopre da tempo.

Ardiana Kasa

Të punosh për Organizaten Tjetër Vizion në Shqipëri si Drejtuese e Programit te sherbimit social dhe të jesh aktive si anëtare e shoqërisë civile për gati 20 vjet në fushën e ofrimit të shërbimeve sociale për grupet vulnerable është një përvojë e suksesshme për Ardianen. E specializuar në fushën e mësimdhënies, lidershipit dhe menaxhimit i jep asaj mundësinë për të menaxhuar dhe zgjidhur situatat e vështira në dobi të grupeve të cenueshme të komunitetit. Historiku i saj profesional është i pasur pasi ajo ka punuar për organizata të ndryshme ndërkombëtare, siç është organizata ndërkombëtare humanitare si Shërbimet e Ndihmës Katolike, Amerikane (CRS), World Vision, Korpusi i Paqes Amerikane si dhe pedagoge në Universitet. Ardiana beson fortë në fuqinë e të menduarit pozitiv në ambientin e punës, si dhe në jetën e saj. Ajo zotëron një diplomë Bachelor në Filologji (me rezultate te larta) – Fakulteti i Historisë dhe Gjeografisë, diplomë Bachelor dhe MA në Administrim Biznes dhe MA te Studimeve Politike – Këshilli i Evropës – “Leadershipi ne Poltike”.

Ardiana Kasa, holds a bachelor degrees in Philology, a bachelor degree and MA in Business Administration and MA in Political Studies (Council of Europe “New generation of leadership”) and is specialized in the fields of teaching, leadership and management.  Being active as civil society member for almost 20 years in the field of social service provision for the vulnerable groups, she is currently the program manager of Tjeter Vizion NGO in Albania. In this role, she manages and resolve difficult situation in the benefit of the fragile target groups of the community. Her professional background includes the collaboration with different international humanitarian organizations like American Catholic Relief Services, World Vision, American Peace Corps, University pedagogue.

Ardiana Kasa ha conseguito una laurea in Filologia, una laurea e un master in Economia Aziendale e una specializzazione in Studi Politici (Consiglio d’Europa, “New generation of leadership”). Lavora attualmente come project manager e responsabile delle attività presso l’ONG Tjeter Vizion in Albania. È attiva nella società civile da quasi 20 anni nel campo dei servizi sociali per i gruppi vulnerabili. Specializzata nel campo dell’insegnamento, della leadership e della gestione di situazioni difficili a beneficio della comunità, in passato ha lavorato con diverse organizzazioni internazionali come l’American Catholic Relief Services, World Vision, American Peace Corps.